Služba za pedijatriju

– Odeljenje za stacionarno lečenje
– Ambulanta za specijalističko konsultataivnu delatnot prijem i zbrinjavanje sa opservacijom
– Kabinet za epilepsiju, glavobolju i druge neurološke poremećaje
– Kabinet za spirometriju, pulmologiju i kožne probe
– Kabinet za EKG i holter dijagnostiku
– Kabinet za gastroenterologiju
– Dnevna bolnica pedijatrije