Општи подаци

Адреса
Општа болница Крушевац
Косовска број 16
37000 Крушевац

Шифра делатности 8610

ПИБ 108313054

Матични број 17862243

Текући рачун 840-0000000857661-70