Одсек за палијативно збрињавање

– Одсек за палијативно лечење
– Одсек за геријатрију

Одсек за палијативно лечење