Kontinuirana medicinska edukacija

Opšta bolnica Kruševac je ustanova sa tradicijom dugom preko 90 godina. U cilju optimalnog iskorišćenja i daljeg unapređenja postojećeg zdravstvenog kadra i postojeće, zavidne tehničke opremljenosti Opšte bolnice Kruševac, nephodno je kontinuirano stručno usavršavanje i osavremenjivanje znanja, kako visokog, tako i višeg i srednjeg medicinskog kadra, ali i nemedicinskih radnika.

S tim ciljem oformljen je Edukativni centar gde se vrši kontinuirana edukacija.
Zdravstveni radnici i saradnici imaju pravo i dužnost da prate razvoj medicinske, stomatološke i farmaceutske struke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svog rada. Takođe su u obavezi da putem kontinuirane medicinske edukacije steknu određeni broj bodova neophodan za periodično obnavljanje licence.

Postupak sprovođenja kontinuirane medicinske edukacije u Opštoj bolnici Kruševac sprovodi se u skladu sa uputstvima Zdravstvenog saveta Srbije i nadležnih komora zdravstvenih radnika.

U toku jedne godine potrebno je sakupiti 24 boda iz različitih programa KME. Jedna polovima godišnjeg broja bodova (12 bodova) se dobija u okviru programa interne edukacije, a druga polovina učešćem u eksternim programima edukacije.

Sestrinstvo kao profesiju u Opštoj bolnici Kruševac čini 670 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara od čega je 15% sa višom i visokom školom čija se svakodnevna briga o zadovoljstvui zdravlju pacijenata stavlja na prvo mesto. Obzirom da je sestrinstvo spoj aktivnosti i veština baziranih na praksi koje se vekovima usavršavaju, proveren i ispravan recept jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija.

Opšta bolnica Kruševac raspolaže bibliotekom, edukativnim centrom i tehnički opremljenom salom kapaciteta 400 slušaoca u kojoj se ciklično organizuju stručni sastanci i gostovanja vrhunskih stručnjaka.