Služba za psihijatriju

– Odeljenje za kliničku psihijatriju
– Odeljenje za bolesti zavisnosti
– Dnevna bolnica psihijatrije
– Kabinet metadonski centar
– Ambulanta za prijem i zbrinjavanje pacijenata sa opservacijom